Ginkgo Trees, Tokyo by Ryuzo Kudo

Ginkgo Trees, Tokyo by Ryuzo Kudo

Absolutely spectacular shot by Ryuzo Kudo!

No votes yet